Organisatie

Missie

In Nederland hebben ongeveer 85.000 mensen een autisme spectrum gerelateerde stoornis (VGZ zorgkantoren, 2013). Het meest kenmerkend voor mensen met een autisme spectrum stoornis is moeite hebben met herkennen van emoties, communicatie en daardoor de omgang met andere mensen. Verder zijn deze mensen vaak angstig voor veranderingen, hebben een opvallende motoriek en kunnen stereotiep gedrag vertonen.

Volgens het Autisme spectrum stoornis AWBZ inkoopbeleid 2013 geeft 5 tot 15% van de mensen met een autisme spectrum stoornis aan een bevredigend sociaal leven te hebben en goed te functioneren op school of werk. Met name tot een leeftijd van 23 jaar ondervinden mensen met een autisme spectrum (of daaraan verwante) stoornis problemen in de ontwikkeling en overgangen in de levensfases. Happy Move richt zich hoofdzakelijk op deze groep, waarin zij middels extramurale zorg ondersteuning biedt in de ontwikkeling naar een werkzaam en eventueel zelfstandig bestaan.

Happy Move biedt begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis. De begeleiding bestaat uit uiteenlopende activiteiten welke eerst en vooral gericht zijn op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid, opdat de deelnemer zoveel mogelijk op eigen kracht kan deelnemen aan de maatschappij.

De zorg voor kinderen met een autisme spectrum stoornis geeft een grotere belasting voor de ouders/verzorgers. Zij besteden gemiddeld 1.000 uur per jaar meer tijd aan een kind met een autisme spectrum stoornis ten opzichte van kinderen die dat niet hebben (VGZ zorgkantoren, 2013). Daarom dienen de activiteiten van Happy Move tevens het nevendoel van ontlasten van de ouders/verzorgers van de deelnemer, “respijtzorg”, met gunstige gevolgen voor eigen psychisch welbevinden ten gunste van het psychisch welbevinden van de deelnemer.

Het vergroten van de zelfredzaamheid van kinderen en (jong) volwassenen met autisme spectrum en/of aanverwante stoornissen wordt nagestreefd middels zelfstandigheidbegeleiding en vrijetijdsbestedingen, individueel of in groepsverband.

De activiteiten bestaan uit:
– het ondersteunen bij of het oefenen met vaardigheden of handelingen
– het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie

Happy Move streeft de hoogste kwaliteit van zorgverlening voor haar deelnemers na. Zij is sinds 2013 een wettelijk toegelaten zorginstelling (WTZi) en voert sinds 2015 haar totale kwaliteitsbeleid conform HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) standaard.

Zorgaanbieders specialiseren zich vaak in een bepaalde doelgroep (schoolgaande kinderen, thuiswonende kinderen, jongeren) of financieringsbron (besluit van de gemeente op basis van de Jeugdwet of Wet Maatschappelijk Ondersteuning), wat langdurige, consistente zorg belemmert. Happy Move streeft ernaar een constante factor in het leven van haar deelnemers te zijn, waardoor een best mogelijke vertrouwensband opgebouwd kan worden en de meeste resultaten bereikt op het gebied van zelfstandig functioneren. Happy Move biedt zorg op basis van PGB.

Visie

Het uitgangspunt van Happy Move is dat iedere deelnemer anders is en iedere levenssituatie en –fase andere hulpvragen met zich meebrengt. Happy Move biedt daarom persoonlijke, klantgerichte zorg.

Happy Move is van mening dat persoonlijke groei het best bereikt kan worden met zoveel mogelijk persoonlijk aandacht. Bij de groepsbegeleiding wordt gewerkt met één begeleider per drie deelnemers, waarmee zij zich onderscheidt van andere zorgaanbieders.

De begeleiding dient waar mogelijk in het teken te staan van dieren en natuur en rust en ruimte.

Communicatie vormt voor mensen met een autisme spectrum stoornis vaak één van de grootste struikelblokken in de omgang met anderen. Happy Move beoogt door de inzet van dieren en zoveel mogelijk in de natuur te werken barrières die de deelnemers ondervinden in communicatie weg te nemen, wat hen de ruimte geeft zich te uiten. De begeleiders trachten bij iedere activiteit voor iedere deelnemer zoveel mogelijk rust en ruimte te creëren, waarin de deelnemer zichzelf kan zijn. De moeite die het kost om grip te krijgen op de wereld en de daarmee gepaard gaande stress, kan daardoor worden losgelaten, waardoor meer energie vrijkomt voor de uitdagingen van het dagelijks leven.

Happy Move ziet haar deelnemers als evenwaardige mensen en vanuit die visie wordt gehandeld. Dat is de reden dat Happy Move over “deelnemers” spreekt, waar andere zorgverleners over “cliënten” spreken.

Happy Move streeft hoogwaardige kwaliteit na in de zorgverlening aan haar deelnemers, waarbij een zo goed mogelijk werkklimaat voor haar medewerkers onmisbaar is. Het kwaliteitsmanagement van Happy Move is een voortdurend proces.