Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Happy Move streeft naar optimale begeleiding voor haar deelnemers.

Indien u onverhoopt toch een klacht heeft, dan kunt u het volgende doen. 

Als uw onvrede betrekking heeft op de werkwijze van een begeleider van Happy Move dan kunt u dat rechtstreeks bespreekbaar maken met deze begeleider. Op die manier kan ongenoegen zo snel mogelijk opgelost geworden.

 U kunt uw klacht ook schriftelijk bij de directie van Happy Move indienen.

 Wanneer beide opties niet wenselijk zijn, staat de gang naar de externe klachtencommissie open.

Bespreekbaar maken met begeleider

Een deelnemer of gerelateerde aan de deelnemer vindt dat er iets niet goed gaat in de werkwijze van Happy Move. In eerste instantie zal bekeken worden of dit probleem opgelost kan worden in direct contact met de begeleider van Happy Move. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kan contact opgenomen worden met de directie van Happy Move.

Melden bij de directie

Een klacht kan schriftelijk (per e-mail of post) bij de directie worden ingediend. Na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener binnen drie weken een e-mail van de directie als ontvangstbevestiging. De klacht zal hierbij een officiële startdatum krijgen.

Voortgang afhandeling klacht

  • De directie zal na het versturen van de ontvangstbevestiging de klacht van de deelnemer in bespreking nemen. Bij voorkeur met de persoon waarop de klacht betrekking heeft.
  • Op basis van de bevindingen zal de directie een verbetertraject voorstellen. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd. Dit voorstel zal aan de deelnemer worden gestuurd.
  • Een klacht dient in principe binnen 6 weken afgehandeld te zijn.
  • Afhandeling van een klacht door de directie kan alleen wanneer dit naar tevredenheid van de klager is. Dit dient schriftelijk bevestigd te worden, door zowel de deelnemer als de directie.
  • Na maximaal zes weken na afsluiting van de officiële klacht belt de directie de deelnemer om te vragen of het verbetertraject goed is nagekomen.

 

Externe klachtencommissie

Als de klacht naar de mening van een deelnemer onvoldoende gehoord is, staat de gang naar de externe klachtencommissie altijd open.

De externe klachtencommissie wordt m.i.v. 1 januari 2022 verzorgd door Klachtenportaal Zorg.

Jeugdwet

Klachtenreglement

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Klachtenreglement

Geschillenreglement

WMO

Klachtenreglement